ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್

 

ಟೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

Quotation for Computers, Printer & UPS

07-Nov-2023 English ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 261 KB
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 4(ಎ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 4th CALL 14-Mar-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 3.29 MB
 ಕೋವಿಡ್-೧೯  ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-Feb-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 4.71 MB

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ೩ನೇ ಅಲೆಯ ಸಿದ್ದತೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25-Feb-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 1.18 MB

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ NHM ERCP-II ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

21-Jan-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 3.36 MB

ಕೋವಿಡ್-19 3ನೇ ಅಲೆ (ನೋವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 3RD WAVE 2ND CALL

06-Jan-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 119.68 KB

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  KKDRB 2nd CALL

06-Jan-2022 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 1.36 MB
 ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 4(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 2MB  
 ಕೋವಿಡ್-19 3ನೇ ಅಲೆ (ನೋವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 4ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 2MB  

MUCORMYCOSIS SPECIFICATIONS

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

4.02 MB

ಉಪಕರಣಗಳು

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

599.00 KB

Quotations for Equipment under 4G

19.05.2021

ಕನ್ನಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

692.06 KB

ಪಿಎಸ್ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 1500 ಎಲ್ಪಿಎಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ

26.04.2021

ಕನ್ನಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

331.36 KB

Quotation for Equipment

23.04.2021

ಕನ್ನಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

8.80 MB

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಎಂಸಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1.25 MB

HP ಮುದ್ರಕಗಳ AMC ಗಾಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1.32 MB

ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

617.84 KB

ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ

-

ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

629.63 KB  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-11-2023 03:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver dme


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080